mism171

mism171

文学张君蚤以儒生起家,已而厌弃,好养生言,用是搜古验今,綦累成帙因扁其名曰《仁术便览》。又不可用杂色者,若有一处色苍,风愈之后其处肌肤色黑。

其脑烧之入酒同饮,令人相思。时珍治劳瘵痫痿,皆取制虫之义。

发明人屎取干者灰,治小儿痘疮黑陷,解时行大热狂走。彼其旌干所及,靡不旁皇,即令格于树采者,则药笼具在,振此足致无涯矣。

头痛加川芎。不吐少加,得快乃止。

又合鹿角灰等分,入四物汤服治血崩。忌风寒冷物。

共炒熟,以新瓶密封,七日取出,拣去茱、盐,将桃仁去皮尖,每嚼一、二十枚。殊不知急惊属火属痰属实者多,慢惊属风(脾虚生风)属寒属虚者多。

Leave a Reply