overlord同人工口里番网站

overlord同人工口里番网站

又因其能补土以制水,故可推广以治一切脾虚水肿与痰饮咳嗽。略曰:在天为气,在地成形。

三阴之方,以温中、收纳、回阳、降逆、封固为要。夫遗精一症,与遗尿有些微之别。

,而反执一以废其五也。法宜升散清凉为主,如桂枝汤、麻黄汤、葛根汤之类。

由是观之,伏邪所从来远矣。大顺散,治违时凉气,皆非治暑。

所谓静而得之之证,虽当暑月,即非暑病,诚是也。若误投寒药,所谓承气入胃,阴盛乃亡。

若刀伤、折骨,跌打、闪挫,另有治法,又有手法,不与内因同治,故曰外科。畏寒太甚,而至厚被覆体,外热又甚,即不得以伤寒目之,当以元气外浮为主,用药切不可错误。

Leave a Reply